Aktualności (ogłoszenia)
Z ostatniej chwili...

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Bystrej

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Bystrej

1. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
2. Do dzieci o których mowa w ust.1 zaliczymy te dzieci, które rozpoczynają obowiązek szkolny z rocznym wyprzedzeniem.
3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
4. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata;
2) rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły;
3) miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu szkoły;
4) dziecko mieszka na terenie gminy będącej siedziba szkoły;
5) bliższa droga dziecka do szkoły niż do szkoły, w której obwodzie mieszka;
6) dziecko uczęszczało do przedszkola w Bystrej.

5. Kryteriom, o których mowa w ust.4 przypisuje się odpowiednio:

1) uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata - 5 pkt;
2) rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły - 2 pkt;
3) miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt;
4) dziecko mieszka na terenie gminy - 4pkt;
5) bliższa droga dziecka do szkoły niż do szkoły w której obwodzie mieszka - 5pkt;
6) dziecko uczęszczało do przedszkola w Bystrej - 5pkt.

6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 4,
które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 23 punkty.
7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolejności przyjęcia decydują łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego lub obojga z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.
10. Te same kryteria stosuje Dyrektor wobec uczniów przyjmowanych do klas wyższych szkoły podstawowej.
11. Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w ust.3 są:

1) Wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierający:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres i miejsce zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
e) wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

12. Kandydaci, o których mowa w ust. 3, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 10 pkt 2-5;
2) inne według uznania.

13. Dokumenty o których mowa w ust. 11 składa się w sekretariacie szkoły od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy rekrutacja.
14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w dniach od 1 kwietnia do 30 maja roku poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy rekrutacja.
15. Komisja Rekrutacyjna w dniu 8 maja do godz. 12.00 publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
16. Kandydaci zakwalifikowani w terminie do 12 maja do godz. 14.00 są obowiązani do złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole.
17. Komisja w dniu 14 maja do godz. 14.00 publikuje listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
18. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata nieprzyjętego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
19. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 17, komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.
20. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
21. Postępowanie uzupełniające kończy się w dniu 31 sierpnia.
22. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, jeżeli wymaga to przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe wymaga zgody organu prowadzącego.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Bystrej

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Bystrej

1. Do Gimnazjum przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie gimna¬zjum na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie gimnazjum lub ze strony internetowej.
2. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu gimnazjum które na zakończenie szkoły podstawowej otrzymały co najmniej poprawną ocenę z zachowania, na pod¬stawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
3. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Gimnazjum bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
2) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za oceny:

a) języka polskiego,
b) obowiązkowego języka obcego,
c) matematyki;
3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
4) finalista konkursu przedmiotowego;
5) inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
6) zamieszkanie na terenie gminy Gorlice;
7) uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata;
8) droga dziecka z domu do gimnazjum nie przekracza 4 km;
9) rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły;
10) miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu szkoły;
11) dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Bystrej.

4. Kryteriom, o którym mowa w ust. 1 przypisuje się odpowiednio:

1) liczba punktów za zachowanie:

a) wzorowe – 5 pkt
b) bardzo dobre - 4 pkt
c) dobre – 3 pkt.

2) liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:

a) dostateczny - 1 pkt,
b) dobry - 2 pkt,
c) bardzo dobry - 3 pkt,
d) celujący - 5 pkt;

3) za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 3 pkt;
4) za finalistę konkursu przedmiotowego - 4 pkt;
5) inne osiągnięcia – 2 pkt.
6) zamieszkanie na terenie Gminy Gorlice - 4 pkt;
7) uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata – 5 pkt.
8) droga dziecka z domu do gimnazjum nie przekracza 4 km – 5 pkt.
9) rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły – 2 pkt.
10) miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.
11) dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Bystrej – 5 pkt.

5. W przypadku kandydata, który został zwolniony ze sprawdzianu, liczbę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 3 mnoży się przez dwa.
6. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów za kryteria, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów wynosi 52.
7. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów li¬cząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o kolej¬ności przyjęć decydują kryteria wymienione w ust. 9.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów w pierw¬szym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują łącznie następujące kryte¬ria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
4) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kryteria, o których mowa w ust. 9, mają jednakową wartość.
10. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składa¬nia dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.
11. Te same kryteria rekrutacji Dyrektor stosuje wobec uczniów przyjmowanych do klas II i III gimnazjum.

Wymagana dokumentacja

1. Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:

1) wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkolę i zawierający:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przy¬padku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego doku¬mentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
e) wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbar¬dziej do najmniej preferowanych.

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; w oryginale, notarialnie po¬świadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wy¬ciągu z dokumentu;
3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno¬sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud¬nianiu osób niepełnosprawnych;
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie-wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z usta¬wą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
8) dokument potwierdzający wysokość dochodu;
9) dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty.

2. Kandydaci, o których mowa w § 12 ust. 3, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora szkoły według wzoru określonego przez szkołę. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 1, przy czym świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w terminie ustalo¬nym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
2) oświadczenie rodzica o wysokości dochodu;
3) inne według uznania.

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Małopolski Kurator Oświaty.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dys¬ponuje wolnymi miejscami, Dyrektor w uzgodnieniu z wójtem wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół w Bystrej

Zgłoszenie do gimnazjum dziecka zamieszkałego w obwodzie gimnazjum


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Małopolski Odział Wojewódzki w Krakowie


W razie pytań dotyczących placówek medycznych, w których uzyskają Państwo pomoc lekarza POZ mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej infolinii Małopolskiego Oddziału NFZ całodobowa infolinia: 800 007 797


Zabawa Karnawałowa!

16 lutego na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się zabawa karnawałowa, którą przygotował Gminny Ośrodek Kultury. Wzięli w niej udział uczniowie klas 1-3 SP z Bystrej oraz dzieci z Ośrodka Kultury z Szymbarku i Ropicy Polskiej. Obowiązywał strój karnawałowy. Program imprezy był bardzo bogaty: tańce, konkursy oraz poczęstunek.

Zobacz galerię fotograficzną...Paweł Zygmunt z wizytą w Bystrej
5 lutego Zespół Szkół w Bystrej odwiedził pochodzący z Iwonicza-Zdroju, Paweł Zygmunt, wybitny sportowiec. Do 2006 roku uprawiał czynnie łyżwiarstwo szybkie, czterokrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich, utytułowany Mistrz Polski, wicemistrz Europy i brązowy medalista Mistrzostw Świata.

Uprawiał w młodości kombinację norweska, ale to łyżwiarstwo stało się ostatecznie jego dyscypliną życiową, która przyniosła mu satysfakcję i sławę. Paweł Zygmunt wspiera aktywnie akcję „Zostań Olimpijczykiem”, której celem jest promowanie idei Igrzysk Olimpijskich, zasad fair play w sporcie i życiu w ogóle. Pan Zygmunt okazał się niezwykle ciepłym i otwartym człowiekiem, który potrafił skutecznie dotrzeć do dzieci i młodzieży, wyjaśnił im sens akcji”Zostań Olimpijczykiem”, która ma uzmysłowić, że nieważne co w życiu robimy, jaki jest nasz zawód, jaka jest nasza pasją, ważne, aby robić to z sercem, jak najlepiej potrafimy. Zdrowy tryb życia przeciwstawiał powszechnej niechęci do ruchu. Przedstawił historię swojego życia oraz swoją drogę do sukcesu. Na koniec odpowiadał na pytania skierowane do niego, po czym sam zaprosił do siebie wybranych uczniów, by ci wykazali się wiedzą sportową. Były nagrody, a potem pamiątkowe zdjęcia.

Zobacz galerię fotograficzną...

Herbatka dla Babci i Dziadka
Dnia 27 stycznia 2015r. o godz.12.00 w Domu Ludowym w Bystrej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość pt. " Herbatka dla Babci i Dziadka" przygotowali uczniowie z klas:II,III, IV i V SP pod czujnym okiem pań: Doroty Orzechowskiej, Małgorzaty Hryc i Marty Stachury oraz pana Jacka Bartusika z Gminnego Ośrodka Kultury.

Dopełnieniem uroczystości była niezwykle stylowa dekoracja, wykonana przez panią Edytę Kamińską - naszego plastyka. Święto Babć i Dziadków to dzień wyjątkowy, pełen uśmiechów, wzruszeń, wdzięczności i radości. Dzieci poprzez wiersze, piosenki oraz taniec wyraziły swoją wielką miłość i szacunek względem tak licznie przybyłych gości. Po części artystycznej wszystkie wnuki obdarowały swoich drogich dziadków pięknymi serduszkami z piernika, które zostały upieczone przez uczennice z kl. II Gim.: Magdalenę Janas i Klaudię Wszołek. Całą uroczystość uświetniły nasze drogie mamy z Rady Rodziców, które przygotowały słodki poczęstunek dla Babć i Dziadków. W drugiej części uroczystości, naszych honorowych gości do wspólnego biesiadowania zaprosiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej, które to przygotowały specjalnie na tę okazję wiele smakołyków. Biesiada była niezwykle udana - Babcie i Dziadkowie miło i radośnie spędzili czas. Mamy nadzieję,że dzień ten na długo pozostanie w pamięci zarówno dziadków jak i wnuków!

Zobacz galerię fotograficzną...

Szkolna Wigilia...
19 grudnia cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy obsługi, zaproszeni goście na czele z panią Barbarą Wiatr, panem Sołtysem Stanisławem Szymczykiem, księdzem proboszczem Stanisławem Leśniakiem, radnym Piotrem Ostrowskim, wzięliśmy udział w szkolnych jasełkach.

Wzruszający scenariusz przygotowały opiekunki Szkolnego Koła Teatralnego "Scena 154" panie Małgorzata Tarsa, Katarzyna Samsonowicz oraz Katarzyna Cetnarowska.Po nich chór szkolny zaśpiewał najpiękniejsze kolędy, a dodatkowo swoimi talentami muzycznymi zabłysnęli uczeń Julian Kudławiec ( akordeon) oraz Wiktoria Sikora ( skrzypce). Po tych duchowych doznaniach, przystąpiliśmy do wieczerzy wigilijnej, którą rozpoczął ks. Leśniak. Modlitwa, życzenia, łamanie się opłatkiem i wspaniały smak tradycyjnych polskich dań. To wszystko było magiczne...W tym miejscu serdeczne podziękowania należą się za wszelki trud wniesiony w przygotowanie Wigilii wszystkim rodzicom z Rady Rodziców. Bez Was ten szczególny dzień nie przebiegłby tak uroczyście.

Zobacz galerię fotograficzną...

Nagroda Teatru Groteska
Teatr Groteska zainicjował kampanię Kontrrewolucja Kulturalna, do której przyłączył się Zespół Szkół w Bystrej.

Członkinie Koła Teatralnego „ Scena 154” Katarzyna Gubała, Sylwia Pic oraz Anna Tokarz wzięły udział w konkursie „Spektakl dla gimnazjalisty”. Do konkursu zachęciły oraz przygotowały opiekunki koła, Katarzyna Cetnarowska i Małgorzata Samsonowicz. Uczennice napisały pracę pisemną na temat „Jaka sztuka teatralna/adaptacja jest dla mnie szczególnie ważna oraz cenna i dlaczego chciałabym ją polecić innym”. Pracy pisemnej towarzyszył projekt plakatu, zdjęcia scenografii oraz kostiumów. Praca uczennic z Bystrej została nagrodzona II miejscem. 17 grudnia 2014 roku odbyła się w Teatrze Groteska w Krakowie uroczysta gala Kontrrewolucji Kulturalnej.

Zobacz galerię fotograficzną...

Kiermasz Świąteczny

W dniu 17 grudnia w Zespole Szkół w Bystrej odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego sprzedawano wykonane przez uczniów ozdoby i stroiki świąteczne. Chętni mogli także zakupić pyszne wypieki.

Wszystko sprzedano w oka mgnieniu, a dochód, czyli 350 zł przeznaczono na cele świetlicy szkolnej.

Zobacz galerię fotograficzną...

Spotkanie z Mikołajem...

5 grudnia do wszystkich grzecznych dzieci Zespołu Szkół w Bystrej przybył Święty Mikołaj. Każdy znalazł w paczce coś słodkiego i zaskakującego, świadczą o tym uśmiechnięte twarze. Nasz fotograf towarzyszył wizycie Mikołaja w klasach 1-4 SP.

Zobacz galerię fotograficzną...

Szkoła z PASJĄ...
2 grudnia w Operze Krakowskiej delegacja Zespołu Szkół w Bystrej w składzie: pani dyrektor Ewa Magiera, nauczycielki Katarzyna Mikruta-Cetnarowska i Małgorzata Samsonowicz oraz uczennice Katarzyna Gubała i Anna Tokarz, odebrały nagrodę za zdobycie III miejsca w konkursie "Małopolska Szkoła z Pasją".

"Małopolska Szkoła z Pasją” to projekt edukacyjny, którego od 3 lat organizatorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest wyłowienie wśród tysięcy małopolskich szkół, z dużych miast i małych wiosek, tych które mimo szaleńczej pogodni za dobrymi wynikami, wysokimi lokatami w rankingach szkół, robią coś szczególnego, co wyróżnia je spośród masy innych jednostek. Szkolne Koło Teatralne (od marca 2014 roku pod nazwą „Scena 154”) zostało docenione za swoją wieloletnią działalność. Jest to wielkie wyróżnienie dla wszystkich obecnych uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz wspaniałych nauczycielek, które są ich nieocenionymi przewodniczkami po świecie teatru.

Zobacz galerię fotograficzną...

Narodowe Święto Niepodległości
7 listopada Zespół Szkół w Bystrej gościł uczestników gminnych obchodów Święta Niepodległości. Najpierw odprawiono uroczystą mszę w kościele parafialnym w Bystrej, potem pochód przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Dominikowic, udał się do Domu Ludowego. Przy wejściu, uczniowie naszej szkoły wręczyli każdemu okolicznościowy kotylion.

Uroczystość poprowadzili wspólnie dyrektor OKGG Franciszek Rzeszutek oraz dyrektor Zespołu Szkół w Bystrej Ewa Magiera. Powitano przybyłych gości, czyli władze samorządowe na czele z panem wójtem Ryszardem Guzikiem, władze oświatowe, dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli oraz dzieci i rodziców. Z prelekcją o drodze Polaków do niepodległości wystąpił Michał Kalisz z IPN-u. Potem na scenie wystąpiła nasza szkolna duma, czyli koło teatralne „Scena 154”. Zaprezentowali dojrzałą interperetację fragmentu dramatu Tadeusza Różewicza pt. „ Świadkowie albo nasza mała stabilizacja”. Program tego bardzo udanego występu przygotowały panie Małgorzata Samsonowicz, Katarzyna Mikruta-Cetnarowska oraz Grzegorz Fiega. Ostatni punkt program stanowił występ znanego gorlickiego chóru „Belfersingers” pod kierownictwem Tadeusza Mikruta. Śpiewający nauczyciele wykonali na scenie kilka znanych pieśni patriotycznych, po czym zaprosili wszystkich zebranych do wspólnej biesiady.

Zobacz galerię fotograficzną...

Pasowanie na UCZNIA
W dniu 30 października Zespół Szkół w Bystrej oficjalnie przyjął do swojego grona 19 uczniów klasy I SP.

Wśród nich znalazło się troje sześciolatków. Tradycyjne pasowanie na ucznia nie mogło obyć się bez trudnych zadań, z którymi musieli zmierzyć się pierwszoklasiści. Uczniowie wzorowo przeszli próbę recytacji, śpiewu, uśmiechu (pili sok cytrynowy), odgadywali też zagadki. Następnie przyszła pora na chwilę powagi, kiedy to w obecności rodziców złożono ślubowanie. Pani dyrektor Ewa Magiera dokonała uroczystego pasowania na ucznia, po czym każda osoba otrzymała legitymację i drobne upominki. Na koniec rodzice zaprosili wszystkich na przygotowany przez nich poczęstunek.

Zobacz galerię fotograficzną...

Konkurs Piosenki Różnej
27 października uczennice naszej szkoły wzięły udział w Konkursie Piosenki Różnej.

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. Jury w składzie: Henryk Rąpała, Wiesław Lewek oraz Paweł Bek zadecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień. Miło nam poinformować, iż w kategorii Szkoła Podstawowa kl.IV-VI Julia Filus zajęła III miejsce, a Wiktoria Chowaniec II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych tego typu konkursach.

Zobacz galerię fotograficzną...

Czwartek z historią w tle
Z inicjatywy Samorządu Szkolnego, 23 października uczniowie klas I-III Gimnazjum wzięli udział w pokazie filmu Jana Komasy „Miasto 44” , który nawiązuje do tragicznego powstania warszawskiego z 1944 roku. Poruszeni filmem byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele- opiekunowie.

Tego samego dnia , gimnazjaliści oraz ich młodsi koledzy z klas IV-VI SP wzięli udział w transmitowanej za pośrednictwem Internetu lekcji historii , zatytułowanej „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo”. Patronem tej inicjatywy są TVP Historia oraz Program 1 Polskiego Radia. Zajęcia te zostały przeprowadzone na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Najpierw o godz. 9.00 uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli lekcję poprowadzoną przez braci Andrzeja i Kamila Tkacz. Z kolei o 11.30 gimnazjaliści zapoznali się z ciekawą lekcją poprowadzoną przez aktorkę Marię Seweryn oraz prezentera i aktora, Macieja Orłosia.

Najnowsze technologie coraz częściej uzupełniają tradycyjne formy nauczania historii. W tym roku szkolnym, to już druga nietypowa lekcja historii w naszej szkole. Nie tak dawno uczniowie klasy II Gimnazjum z pomocą pani Anety Boryczko przedstawili historię naszej Ojczyzny w okresie II wojny Światowej.

Mamy nadzieję, że zarówno film „Miasto 44”, jak i „Opowieść o Żydach polskich. Lekcja na żywo” na długo pozostaną w pamięci uczniów i sprawią, iż nauka o przeszłości przestanie być dla uczniów czymś trudnym i nieprzystępnym.

Zobacz galerię fotograficzną...

Festiwalowa Jesień


Zobacz galerię fotograficzną...


Ślubowanie uczniów I klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w w Bystrej
W dniu 14 października uczniowie klasy I Gimnazjum zostali uroczyście przyjęci w poczet gimnazjalistów.

Odpowiednie dla sytuacji powitanie przygotowali im uczniowie najstarszej klasy III Gimnazjum. Sprawdzili oni wiedzę ogólną, sprawność fizyczną, umiejętności wokalne i taneczne I Gimnazjum. Po tych konkurencjach pierwszoklasiści spróbowali nadzwyczaj niesmacznych przekąsek, by ostatecznie pomyślnie zakończyć wszystkie testy i to na oczach całej społeczności szkolnej. Po złożeniu uroczystego ślubowania i pasowaniu przez panią dyrektor Ewę Magierę, uczniowie oklaskami zostali przyjęci do grona gimnazjalistów.

Zobacz galerię fotograficzną...

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Bystrej
W dniu 14 października cała szkoła uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Okolicznościowa akademia przygotowana przez panie Martę Stachurę, Dorotę Orzechowską, Edytę Kamińską i pana Grzegorza Fiegę przypomniała o tym, że szkoła bez uczniów i nauczycieli nie mogłaby istnieć.

Młodsi i starsi uczniowie pięknie wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za trud ich pracy. Na koniec pani Dyrektor Ewa Magiera wręczyła przyznane przez siebie nagrody nauczycielom ( Małgorzacie Samsonowicz, Iwonie Warzyckiej, Anetcie Boryczko, Joannie Trześniak, Marcie Stachurze, Katarzynie Cetnarowskiej, Małgorzacie Hryc i Małgorzacie Tarsie) oraz pracownikom z obsługi szkoły.

Zobacz galerię fotograficzną...

I Gorlicki Marsz w Obronie Życia i Rodziny

Dnia 12.10.2014 roku miał miejsce w Gorlicach I Gorlicki Marsz w Obronie Życia i Rodziny. We Mszy św. w Bazylice Mniejszej oraz uroczystym pochodzie ulicami miasta wzięli udział również i wolontariusze z Zespołu Szkół w Bystrej. Uczennice niosły wykonany własnoręcznie transparent.

Zobacz galerię fotograficzną...Finał konkursu „Mamo, Tato-baw się z nami jesiennymi darami”

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Piękne prace wykonano z przeróżnych warzyw, począwszy od ziemniaków, buraków, ogórków, kalafiora, papryki, na pomidorze, papryce, pietruszce kończąc. Oto prawdziwe dzieła sztuki:)

Zobacz galerię fotograficzną...Piękna lekcja historii...
W piątek 3 października pani mgr Aneta Boryczko wraz z uczennicami klasy II Gimnazjum: Magdaleną Janas, Weroniką Przybyło, Natalią Warchoł i Klaudią Wszołek zaprosiły uczniów klas IV-VI SP oraz gimnazjalistów na piękną lekcję historii.

Przypomniały tragiczny rok 1939, kampanię wrześniową, czas okupacji niemieckiej i radzieckiej oraz udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowe. Poruszające zdjęcia i nagrania dźwiękowe sprawiły, że uczniowie z wielką zadumą i refleksją odnieśli się do prezentowanych fragmentów burzliwej historii Polski.

Zobacz galerię fotograficzną...

Kolejny szkolny rajd...

W dniu 18 września uczniowie Zespołu Szkół w Bystrej udali się na 4 Rajd Szkolny, tym razem meta była w Wysowej. Uczniowie klas V-VI SP oraz gimnazjaliści rozpoczęli swój marsz w Hańczowej, by po kilku godzinach dotrzeć w dobrej formie do Ośrodka Zacisze w Wysowej. Tam czekali na nich młodsi koledzy i koleżanki, którzy zwiedzali okolice Wysowej. Atrakcji na miejscu było sporo: od placu zabaw, mini-parku linowego zaczynając, na boisku do piłki nożnej i siatkowej kończąc. Pani dyrektor Ewa Magiera osobiście czuwała przy ruszcie, gdzie piekły się smaczne kiełbaski. Pomocą służyli jej dzielnie nauczyciele i rodzice. Wszyscy świetnie się bawili, bo i pogoda była dla nas bardzo łaskawa.

Zobacz galerię fotograficzną...


Wielki powrót do szkoły

1 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Po uroczystej mszy, miała miejsce krótka akademia podczas której wspominaliśmy wydarzenia z roku 1939. 1 września 75 lat temu przyniósł uczniom smutny początek II wojny światowej, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Pamiętając o ofiarach wojny, dziękujmy za pokój i doceniajmy go. Drugą część uroczystości stanowił pokaz multimedialny, podczas którego jeszcze raz cofnęliśmy się do ostatnich dwóch miesięcy. Najpierw zaprezentowano wakacyjne zdjęcia uczniów z Bystrej, następnie zaś swoimi wyjazdami pochwalili się nauczyciele. Dyrektor Zespołu Szkół w Bystrej, pani Ewa Magiera powitała uczniów, rodziców i nauczycieli w murach szkoły. Jednocześnie już na starcie roku szkolnego zwróciła się do uczniów o pilną, systematyczną naukę, a przede wszystkim wzajemną życzliwość gwarantująca miłą atmosferę

Zobacz galerię fotograficzną...


Wakacje czas zacząć!

27 czerwca uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Bystrej zakończyli rok szkolny 2013/ 2014. Pani Dyrektor Ewa Magiera podsumowała 10 miesięcy pracy, podziękowała rodzicom za współpracę i odczytała nazwiska najlepszych uczniów naszej szkoły, którym wręczyła nagrody. Drugi punkty uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VI SP, jako podsumowanie II etapu edukacyjnego. Zabawne perypetie ucznia Bolka wprawił wszystkich w doskonały nastrój w przededniu wakacji.

Zobacz galerię fotograficzną...


Pożegnanie klasy III gimnazjum!
24 czerwca uczniowie III klasy Gimnazjum uroczyście pożegnali szkołę, w której murach spędzili prawie 9 lat życia.

W tej szczególnej akademii, oprócz obecnych już absolwentów szkoły, uczestniczyli uczący ich nauczyciele, dyrektor Ewa Magiera, były dyrektor szkoły Marek Balicki, pracownicy szkoły oraz uczniowie młodszych klas gimnazjum. Uczniowie klasy III pół żartem, pół serio wspominali czas nauki w Zespole Szkół w Bystrej, dziękowali nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom, za wszystko, co dla nich w przeciągu tego okresu zrobili. Zaprezentowali także swoje wokalno-aktorskie umiejętności, którymi przynosili chlubę naszej szkole. Tradycyjnie , klasa II gimnazjum przygotowała niespodziankę dla starszych kolegów; najpierw wyświetlono krótki film z udziałem uczniów klasy III, a potem wręczono im drobne upominki. Po części artystycznej, przyszedł czas na dobrą zabawę. Życzymy im udanego startu w nowych szkołach, przede wszystkim pięknych przyjaźni i takiej domowej atmosfery, jakiej mieli okazję doświadczyć w Zespole Szkół w Bystrej.

Zobacz galerię fotograficzną...

Zielona szkoła - Łeba 2014-06-27

W dniach 11-18 czerwca uczniowie naszej szkoły wyjechali do Łeby na tzw. zieloną szkołę. Opiekunkami grupy były panie Małgorzata Tarsa i Iwona Warzycka. Pobyt nad morzem był bardzo udany, uczestnicy wyjazdu odpoczywali, ale i pogłębiali wiedzę z zakresu biologii, geografii i historii. Zwiedzili Park Dinozaurów, Sea Park, spacerowali po wydmach. Ponadto zażywali sporej dawki aktywności fizycznej, a także zawierali nowe znajomości z uczniami z Zespołu Szkół w Stróżówce.

Zobacz galerię fotograficzną...


I miejsce w konkursie plastyczno - edukacyjnym SKARBY MAŁOPOLSKI
W konkursie "Skarby Małopolski" przedstawicielki naszej szkoły:

PATRYCJA OLECH, WERONIKA PIECUCH, KAROLINA PIECUCH, EWA ŁUKASZYK, SYLWIA PIC, PATRYCJA POPIELA, KATARZYNA GUBAŁA, GABRIELA MIGACZ, ANNA TOKARZ, IZABELA GÓRSKA, PAULINA WOJTAS zdobyły I miejsce za pracę - komiks pt. "MIŁOŚĆ, KARABIN I ŁZY. 126 DNI." Uzasadnienie jury: "ZA NOWOCZESNE I POZBAWIONE PATOSU PODEJŚCIE DO TEMATU".
Opiekunami konkursu byli: pani Aneta Boryczko i pan Arek Kapłon.

„Skarby Małopolski” to konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodzieży.

Czytaj więcej...

6 czerwca 2014 r. w Galerii na Poddaszu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych XI Konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski”. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Wielka Wojna – codzienne życie”.

Jak co roku, w wernisażu wzięli udział nagrodzeni uczniowie i nauczyciele z małopolskich szkół. Ich wysiłek został doceniony w wypowiedziach pana Jacka Krupy – członka Zarządu Województwa Małopolskiego, pana Jana Tutaja – prorektora ds. studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pani Moniki Nęckiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pana Jerzego Woźniakiewicza – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, pani Joanny Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury oraz pana Marcina Klaga z Małopolskiego Instytutu Kultury, reprezentującego organizatorów. Goście wernisażu nie szczędzili pochwał i wyrazów uznania, zarówno dla uczniów za poziom prac plastycznych, jak i dla nauczycieli za zmagania z trudnym tematem tegorocznej edycji, którym była I wojna światowa.

Zgodnie z zasadami konkursu, przed rozpoczęciem pracy w szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli poświęcone narracjom wojennym i sposobom ich obrazowania. Od grudnia 2013 do marca 2014 roku nauczyciele pracowali z uczniami w swoich szkołach. Na konkurs nadesłano 53 prace plastyczne i 15 opisów projektów zrealizowanych przez nauczycieli i uczniów. Wątki osobiste, refleksyjne, uwzględniające historie zwykłych ludzi, opisujące wojenną codzienność przewijają się przez wiele projektów i prac.

Wystawie towarzyszy katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdują się także opisy nagrodzonych projektów.

Konkurs był objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Współorganizatorem wystawy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Tegoroczna edycja konkursu została zrealizowana w ramach Małopolskiego Programu Obchodów „100-lecie I wojny światowej”.

Wystawa potrwa do 30 czerwca 2014 roku.
Zobacz zwycięską pracę - KOMIKS...
Zobacz galerię fotograficzną...


V Gorlicki Dzień Osób Niepełnosprawnych „Postaw na rodzinę”
18 maja uczennice naszej szkoły należące do Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięły udział w V Gorlickim Dniu Osób Niepełnosprawnych „Postaw na rodzinę”.

Wolontariuszki wraz z opiekunkami mgr Joanną Wolską, Małgorzatą Hryc i Pauliną Rybą uczestniczyły w Mszy Świętej w gorlickiej Bazylice Mniejszej, po czym przyłączyły się do III Marszu Żonkilowego. Miejscem docelowym był Jarmark Pogórzański, gdzie tłumnie przybyli gorliczanie, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Dla uczestników pikniku integracyjnego zaśpiewała gwiazda Majka Jeżowska oraz świetny gorlicki zespół „Billy Goats”.

Zobacz galerię fotograficzną...

Powiatowy Konkurs Historyczny „Konstytucja 3-ego Maja. Czasy stanisławowskie”
13 maja po raz siódmy, uczniowie szkół gimnazjalnych naszego regionu sprawdzali swoją wiedzę w Powiatowym Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 Maja. Czasy stanisławowskie”.

Organizatorem konkursu i sponsorem nagród było biuro poselskie poseł Barbary Bartuś. Zespół Szkół w Bystrej reprezentowały uczennice klasy III gimnazjum Gabriela Sikora, Paulina Zych i Katarzyna Abram. W konkursie wzięło udział 35 drużyn, łącznie 105 osób z powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego. Mimo, że nie udało się znaleźć w czołowej czwórce premiowanej wyjazdem do Warszawy, to i tak dla uczennic był to udany start, poszerzający ich wiedzę z powyżej tematyki.

Zobacz galerię fotograficzną...

Lekcja żywej historii
W dniu 13 maja b.r. po raz drugi gościliśmy w naszej szkole Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Kerin” z Tczewa.

Podczas żywej lekcji historii, uczniowie poznali zwyczaje panujące na dworze Bolesława Chrobrego oraz zwyczaje polskiego rycerstwa. Uczniowie brali bezpośredni udział w pokazie, wcielali się w wyznaczone role oraz oglądali prezentowane eksponaty. Najbardziej odważni uczniowie biorący udział w prezentacji zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Zobacz galerię fotograficzną...Narodowe Święto Konstytucji
3 Maja to ważna dla Polaków data uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, która miała usprawnić państwo polskie, wzmocnić władzę i poszerzyć prawa obywateli. Polska Konstytucja 3 Maja zawarła wiele myśli oświeceniowych, które do dzisiaj są aktualne, czyli wolność, równość, sprawiedliwość.

Uczniowie Maciej Orzechowski (VI SP), Bartłomiej Smołkowicz (I G), Karolina Szura (III G), Kinga Piechowicz ( III G) oraz uczestniczący w projekcie gimnazjalnym Paulina Wojtas, Sylwia Pic, Izabela Górska, Piotr Śliwa i Kamil Barna z II gimnazjum zaangażowali się w przygotowanie uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pieczę nad nimi miała autorka scenariusza pani Iwona Warzycka oraz pan Grzegorz Fiega. Podczas akademii oprócz inscenizacji sądu nad królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, wykorzystano nagrania filmowe na temat obchodów Konstytucji 3 Maja oraz święta Flagi Państwowej.

Zobacz galerię fotograficzną...II miejsce w konkursie historycznym

29 kwietnia odbył się finał konkursu SMZG „Znam moje miasto, znam ziemię gorlicką”, którego temat brzmiał: „Z czego możemy być dumni w swojej miejscowości, o tym inni powinni się dowiedzieć”. Uczennica naszej szkoły przygotowała pod opieką pani mgr Anety Boryczko pracę pt. „Kalwaria na Dole” i zajęła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Gratulujemy!


Egzamin Gimnazjalny 2014
W dniach od 23 do 25 kwietnia uczniowie III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Bystrej podeszli do drugiego ważnego w ich życiu egzaminu zewnętrznego. Pierwszym był sprawdzian szóstoklasisty w roku 2011.

Cała społeczność szkolna na czele z panią Dyrektor, wychowawcą, nauczycielami, kolegami i koleżankami trzymała w tych dniach mocno kciuki za trzecioklasistów.

Po trzech latach edukacji w Gimnazjum uczniowie zmierzyli się z zestawami egzaminacyjnymi sprawdzającymi ich wiedzę z języka polskiego, historii i Wos-u, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języka obcego.

W tych trudnych i ważnych chwilach towarzyszyliśmy im zarówno na korytarzu, jak i na sali, gdy oczekiwali na godzinę zero. Oczywiście po sprawdzeniu ilości stron i zakodowaniu prac, zostawiliśmy ich sam na sam z komisją i zestawami.

Z niecierpliwością czekamy na czerwcowe wyniki. Oby były jak najbardziej pomyślne.

Zobacz galerię fotograficzną...


Krakowskie Targi Edukacji
W dniu 21 marca uczniowie klasy III Gimnazjum udali się wraz z wychowawcą Iwoną Warzycką i panią Anetą Boryczko na Targi Edukacyjne do Krakowa.

Wielka hala w Krakowskiej Nowej Hucie zgromadziła ogromną rzeszę młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Swoje oferty edukacyjne prezentowały szkoły średnie i wyższe z całej Małopolski. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą szkół z Krakowa, Nowego Sącza, Zakopanego, Limanowej, Hańczowej, Tarnowa, a nawet z Gorlic.
Stoiska oprócz tradycyjnych folderów informacyjnych, przyciągały uwagę swoimi ekspozycjami ze sprzętem elektronicznym, poligraficznym, pokazami mody, wyrobami artystycznymi, usługami masażu, fryzjerskimi, makijażu itp. Uczniowie mieli wiec okazję poznać szeroki wachlarz możliwości dalszej edukacji, nie tylko bowiem poznali kierunki kształcenia po gimnazjum, ale także, tego, co czekać ich będzie za 3-4 lata.
Drugim punktem wyjazdu była projekcja filmu Roberta Glińskiego „Kamienie na szaniec”. Wszyscy byliśmy ciekawi, jak wypadnie ekranizacja książki Aleksandra Kamińskiego. Uczniowie omawiali już na zajęciach losy „Rudego” i „Zośki”, wiec teraz nadarzyła się okazja porównania dzieła epickiego z filmem fabularnym. W większości przypadków, wrażenia po obejrzeniu filmu, były pozytywne.

Zobacz galerię fotograficzną...


Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu "Małopolska Marzanna"

20 marca 2014 r. w Szymbarskim Kasztelu odbyło się podsumowanie konkursu "Małopolska Marzanna".
Uczennice naszej szkoły Karolina Kudławiec
i Karolina Ciepielowska (kl. VI SP)
zdobyły II MIEJSCE;-) GRATULACJE!!!
Konkurs swym patronatem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.
Rozstrzygnięcie konkursu było częścią imprezy plenerowej "Pożegnanie Zimy 2014", którą kończyło spalenie konkursowych kukieł.

Zobacz galerię fotograficzną...
Czytaj również na stronie
MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH


II bystrzański „Marsz po zdrowie”
W sobotę 8 marca odbył się II bystrzański „Marsz po zdrowie”. Organizator tego wydarzenia, pani mgr Hanna Wojdyła, zaprosiła do sportowego uczczenia Dnia Kobiet panią dyrektor szkoły mgr Ewę Magierę, nauczycielki Zespołu Szkół w Bystrej i Centrum Kształcenia Rolniczego Technikum w Bystrej , uczennice oraz ich mamy.

Zanim wszystkie odważne kobiety stanęły na starcie marszu, najpierw oddały swoje dłonie w ręce specjalistek , pań z Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach, które w myśl powiedzenia „Dłonie wizytówką kobiety” zaprezentowały zebranym pokaz masażu i pielęgnacji dłoni.
Pani Wojdyła zaapelowała do pań, by dbając o swój wizerunek, nie zapominały o codziennym ruchu. Przedstawiła zestaw ćwiczeń zatytułowany: „ 9 niezawodnych ćwiczeń-chudnij i modeluj swoje ciało”.
Po słodkim poczęstunku, grupa pań, zaopatrzona w odpowiednie obuwie, kijki i uśmiech, rozpoczęła swój marsz po zdrowie 5 kilometrową trasą „ Szkoła- Bucze-Szkoła” Pogoda nie zepsuła imprezy, brak deszczu i silnego wiatru, , spowodował, iż spacerowanie było czystą przyjemnością.

Zobacz galerię fotograficzną...


Lekcja z Mistrzem
26 lutego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Bystrej byli uczestnikami niecodziennej lekcji wychowania fizycznego. Zamiast rozgrzewki i serii ćwiczeń z gimnastyki, bądź gier zespołowych, uczniowie poznali tajniki karate. Swój wykład połączony z prezentacją przedstawił pracujący przez ostanie miesiące w naszej szkole, pan Marcin Grzeszczuk.

Marcin Grzeszczuk to nie tylko nauczyciel popularnego wf-u , ale sportowiec uprawiający karate, Grapling oraz brazylijskie Jiu-Jitsu. Jest posiadaczem wielu medali i pucharów ze swoich udziałów w mistrzostwach Polski i pucharze świata. Wszyscy byliśmy dumni, gdy cały sportowy świat obiegła informacja o jego sukcesie w Japonii, gdzie 20 stycznia 2013 roku zajął III miejsce Pucharze Świata Karate KWF.
Dzięki inicjatywie pani mgr Hanny Wojdyła , zorganizowano specjalny pokaz dla uczniów naszej szkoły, będący również formą pożegnania z lubianym i szanowanym przez uczniów nauczycielem. Do prezentacji tajników karate, podstawowych chwytów i postaw pan Grzeszczuk zaprosił także kolegę z maty pana Dominika Prokopa oraz naszego ucznia z klasy III gimnazjum, Krzysztofa Warchoła, który swą przygodę z karate rozpoczął w ubiegłym roku.
Pan Grzeszczuk przedstawił również swoje sportowe trofea i krótko opowiedział historię każdego z nich. Następnie wraz z Dominikiem Prokopem zaprezentował pokazową walkę. Uczniowie dowiedzieli się, iż karateka nie może wykorzystywać swoich umiejętności poza matą, z wyjątkiem konieczności samoobrony.
Najcenniejsza nauką jaką powinni wynieść z tego pokazu uczniowie jest świadomość, iż sport może być sposobem na aktywny wypoczynek i alternatywą na nudę przy komputerze. Ten konkretny sport poza samodyscypliną, systematycznością, uczy też pokory i szacunku wobec przeciwnika na macie i w codziennym życiu.
Panu Marcinowi Grzeszczukowie życzymy samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Cała Bystra trzyma za niego kciuki.

Zobacz galerię fotograficzną...


Gala Wolontariatu
W czwartek 5 grudnia 2013r. uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół w Bystrej wraz z opiekunem panią mgr M. Hryc wzięli udział w Gali Wolontariatu, która odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury.

Gala została zorganizowana w ramach projektu „Wolontariat edukacją obywatelską”. W projekcie tym bierze udział 14 Szkolnych Klubów Wolontariatu z takich miejscowości jak Binarowa, Bystra, Zagórzany, Stróżówka, Szymbark, Ropica Polska, Klęczany, Kobylanka, Kwiatonowice, Biecz, Siary czy Gorlice( MZS nr1, MZS nr 3, MZS nr 5). W trakcie Gali, zostały wręczone statuetki i certyfikaty „Szkoła Obywatelska 2013”. Odebrali je opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu, które działają w ramach projektu „Wolontariat edukacją obywatelską”. Statuetki wręczali Justyna Lenard, Lokalny Koordynator Wolontariatu i Łukasz Igielski.

Babciu i Dziadku kochamy Was!

Dnia 22 stycznia 2014 r. w Sali Domu Ludowego w Bystrej odbyła się zorganizowana przez Zespół Szkół w Bystrej uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Imprezę przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Młodzi aktorzy z Bystrej przedstawili piękny program artystyczny poświęcony szczególnym osobom, bo właśnie babciom i dziadkom. Następnie wnukowie złożyli życzenia swoim bliskim. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie przy herbacie i ciastku.

Zobacz galerię fotograficzną...


STOP przemocy w szkole – prelekcja dla rodziców w Zespole Szkół w Bystrej
Jak często się zastanawiamy:
• - dlaczego nasze dzieci stają się agresywne,
• - brakuje im poczucia godności,
• - nie mają szacunku dla starszych, nie tylko rodziny ale nauczycieli czy osób obcych.

Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź w Zespole Szkół w Bystrej na spotkaniu zorganizowanym dla rodziców uczniów szkoły. Poprzez przygotowaną prelekcję oraz projekcję filmu „Nasza klasa” starano się uświadomić rodzicom jak ważny jest kontakt z dzieckiem, budowanie wzajemnego zaufania, a przede wszystkim wiedza o tym co dziecko robi, czuje, jakie ma oczekiwania, w jakim przebywa towarzystwie, jakie ma problemy.
Z ogromnym żalem stwierdzamy, że tylko garstka rodziców skorzystała ze spotkania, ale sadząc po emocjach i refleksjach jakie wywołał wyświetlony film na następnym spotkaniu sala będzie bardziej zapełniona.

Jasełka w Zespole Szkół w Bystrej – 18 grudnia 2013 r.
„Dziś Niebo się otwiera, dziś Bóg człowiekiem się staje, dziś rodzi się Bóg – Miłość…”

Tymi pięknymi słowami uczniowie klasy IV rozpoczęli szkolne przedstawienie jasełkowe., na które przybyła cała społeczność szkolna oraz rodzice. Jasełka w wykonaniu uczniów klas: II, III i IV wprowadziły wszystkich gości w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia i dostarczyły miłych wrażeń. Uroczystość uświetniały kolędy i pastorałki w wykonaniu szkolnego chóru pod opieką p. Grzegorza Fiegi. Przedstawienie zostało przygotowane przez panie: Dorotę Orzechowską, Małgorzatę Hryc i Martę Stachura. Na zakończenie jasełek wszyscy zgromadzeni zaśpiewali wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”, a Pani dyrektor Ewa Magiera złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Zobacz galerię fotograficzną...


SUKCES! GORLICKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
W dniu 18 grudnia, nasi uczniowie udali się do Gorlickiego Centrum Kultury gdzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie szopek bożonarodzeniowych.Odnieśliśmy ogromny sukces, bowiem spośród ponad 160 zgłoszonych prac, aż trzy nasze szopki zostały nagrodzone.

W kategorii klas I-III wyróżnieni zostali:
Kamil Krajewski,
Patryk Krupa,
Wiktor Szura.

W kategorii klas IV-VI nagrodę zdobyły:
Anna Moroń,
Karolina Moroń.

Nagrodę specjalną przyznano szkolnej świetlicy za przygotowanie szopki nawiązującej do dziedzictwa lokalnego.
Uczennice I klasy gimnazjum: Dominika Moroń, Natalia Warchoł, Justyna Janik wykonały szopkę z opłatków, której elementy nawiązywały do Kasztelu w Szymbarku.
Gratulujemy!

Zobacz galerię fotograficzną...


Warsztaty florystyczne w ZSCKR

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej zostały zorganizowane warsztaty florystyczne, na które zostali zaproszeni nasi uczniowie. Uczennice klasy III gimnazjum pod okiem profesjonalistek, uczyły się wykonywać stroiki świąteczne. Miła atmosfera, cenne rady i wskazówki , a w końcu przepiękne ozdoby świąteczne wprowadziły nas w świąteczny klimat.

Zobacz galerię fotograficzną...


Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej - Młodzieżowy Dom Kultury w GorlicachKonkursowa zabawa z liczbami
3 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół w Bystrej odbył się konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Gorlice. Konkurs ten pod nazwą „Konkursowa Zabawa z Liczbami” zorganizowany został przez nauczycielkę matematyki p. mgr Joannę Trześniak.

Uczestniczyli w nim uczniowie z sześciu szkół podstawowych: Zagórzan, Szymbarku, Bystrej, Ropicy Polskiej, Stróżówki i Klęczan. Jego celem było przybliżenie młodzieży problematyki wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym w formie zabawy. Konkurs składał się z siedmiu etapów. Uczestnicy pracując w trzyosobowych zespołach najpierw odpowiadali na cztery pytania konkursowe obejmujące program nauczania matematyki w szkole podstawowej. Kolejne etapy to rozwiązanie łamigłówki, rebusu, zagadki i krzyżówki. Ostatni etap dotyczył życia i twórczości sławnych matematyków takich jak: Pitagoras, Zwycięzcą zaciętych potyczek została drużyna reprezentująca szkołę podstawową w Szymbarku, drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły podstawowej w Stróżówce, a trzecie szkoła podstawowa a Klęczanach.

Zobacz galerię fotograficzną...


Andrzejki w Zespole Szkół w Bystrej

Zbliżające się Andrzejki stały się okazją do zorganizowania w dniu 26 listopada zabawy połączonej z akcją charytatywną Szkolnego Klubu Wolontariatu. Podczas imprezy uczniowie sprzedawali przygotowane przez siebie wypieki i kanapki, a dochód został przeznaczony na przygotowanie „Szlachetnej Paczki”. Ta szczytna idea już po raz drugi gości w naszej szkole, a uczniowie ochoczo się w nią angażują pragnąc nieść pomoc potrzebującym.

Zobacz galerię fotograficzną...


Mój biegun...

14 listopada b.r. uczniowie gimnazjum oraz klasa IV SP udali się do Nowego Sącza na film „Mój biegun”. Film jest oparty na prawdziwej historii nastolatka, Jaśka Meli, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stał się osobą niepełnosprawną. Przesłanie filmu to walka o powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczniowie byli poruszeni niezwykłą odwagą, siłą woli i determinacji młodego chłopaka.


Konkurs fotograficzny "Mój Beskid Niski"

12 listopada w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach miał miejsce finał konkursu fotograficznego „Mój Beskid Niski”.

Sukces odniosły nasze uczennice z klasy III Gimnazjum.
Pierwszą z nich była Gabriela Sikora, która zajęła II miejsce w kategorii „Ludzie i kultura” do 20 lat. Jej nagrodzona praca nosi tytuł „Zaskoczona”. W tej samej kategorii przyznano wyróżnienie Angelice Miareckiej za pracę „Czy te oczy mogą kłamać?”. Kolejną laureatką, tym razem w kategorii „Przyroda i architektura” do lat 20 była Katarzyna Abram, a nagrodzone zdjęcie zatytułowane jest „Powrót do przeszłości”.

Bardzo serdecznie gratulujemy uczennicom zdobytych lokat i cennych nagród rzeczowych. Jednocześnie dziękujemy za promowanie naszej szkoły w powiecie.

Nagrodzone prace naszych dziewcząt, jak i pozostałych laureatów konkursu można obejrzeć na wystawie pokonkursowej do 4 grudnia w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach.

Zobacz więcej zdjęć fotografów z Bystrej

Zobacz relację z wręczenia nagród w Gorlickim Domu Polsko-Słowackim


Narodowe Święto Niepodległości

Z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w szkole odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów, pod opieką mgr Anety Boryczko i mgr Grzegorza Fiegi. Innowacyjność tegorocznej imprezy polegała na przygotowaniu przez uczniów Szkolnego Klubu Wolontariatu, okolicznościowych kotylionów, które otrzymywał każdy uczestnik akademii. W czasie montażu słowno – muzycznego wykorzystano „Animowaną Historię Polski” Tomka Bagińskiego oraz prezentację zdjęć cmentarzy ziemi gorlickiej. Zwieńczeniem całej uroczystości były piękne pieśni patriotyczne śpiewane przez szkolny chór.

Zobacz galerię fotograficzną...


Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Zespół Szkół w Bystrej od maja do listopada 2013 r. uczestniczył w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

W projekcie pt. „Anioły dobroci” brało udział 18 uczniów: Gabriela Migacz, Anna Tokarz, Sylwia Pic, Katarzyna Gubała, Patrycja Olech, Patrycja Popiela, Ewa Łukaszyk, Karolina Piecuch, Weronika Piecuch, Adrian Szymczyk, Anita Szymczyk, Marcin Szymczyk, Karolina Szura, Kinga Piechowicz, Patryk Środulski, Weronika Kudławiec, Angelika Miarecka, Gabriela Łątka. Szkolnym koordynatorem projektu była pani mgr Aneta Boryczko.

Czytaj więcej...

W ramach projektu uczniowie podjęli następujące działania: - z okazji Dnia Matki wolontariuszki przygotowały upominki dla mam, a następnie wręczyły je podczas uroczystej akademii - 28 maja została zorganizowana dyskoteka charytatywna podczas której wolontariusze sprzedawali przygotowane przez siebie ciasta i inne smakołyki. Zebrana kwota została przeznaczona na przygotowanie paczki z artykułami szkolnymi dla domu dziecka na Ukrainie. Paczka została przekazana na ręce księdza Bolesława Bukowca, dziekana wsi Kąclowa, a za jego pośrednictwem oddana młodzieży ukraińskiej. www.facebook.com/oksana.shtogun.7 - Anioły Dobroci wzięły udział w Marszu Żonkilowym, zorganizowanym w Gorlicach - wytypowane uczennice systematycznie odwiedzały Samorządowe Przedszkole w Bystrej organizując gry i zabawy dla dzieci - wytypowani uczniowie systematycznie odwiedzali osoby starsze, samotne, którym pomagały w codziennych czynnościach, zakupach, załatwianiu spraw urzędowych - 11 czerwca wolontariusze należący do Szkolnego Koła Teatralnego udali się do Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ze spektaklem „Skąpiec”. - delegacja dwóch uczennic pomagała w organizacji Integracyjnego Dnia Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymbarku - przez cały czas trwania projektu nasza szkoła bierze udział w akcji zbierania nakrętek dla wytypowanych osób. Pierwsza partia nakrętek została przekazana dla Wiktorii Sarkowicz - wytypowane wolontariuszki odwiedzały niepełnosprawną uczennicę naszej szkoły - Anioły Dobroci systematycznie udzielały pomocy kolegom i koleżankom mającym trudności w nauce. - wolontariusze systematycznie współpracują ze szkolną świetlicą, włączając się w imprezy i akcje przez nią organizowane. Do takich akcji należy zaliczyć „Dzień zdrowej kanapki”, podczas której prowadzona była kampania profilaktyczna oraz sprzedaż pożywnych, zdrowych kanapek. -8 września uczniowie wzięli udział w IV Festiwalu Biegowym w Krynicy – Zdroju, pracując przy obsłudze punktu odświeżania i odżywiania w Muszynie. - 9 października w naszej szkole został zorganizowany rajd szkolny do Stróż, podczas którego wytypowane uczennice poprowadziły gry i zabawy dla młodszych kolegów i koleżanek - okazji Święta Niepodległości uczennice przygotowały patriotyczne kotyliony, które rozdawano uczniom oraz uczestnikom mszy świętej w parafii. - 24 października wolontariuszki współorganizowały akcję „Dzień Bezpiecznego Komputera”, podczas której w szkole odbyła się prelekcja dla uczniów klas I-III SP oraz IV-VI SP na temat właściwego użytkowania komputera i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
Życzymy owocnej pracy w następnym roku szkolnym i dalszych sukcesów.

Galeria fotograficzna

Podwójne pasowanie na ucznia.

29 października miało miejsce uroczyste przyjęcie w poczet szkoły uczniów klasy pierwszej SP oraz gimnazjum. Uczniów witały klasy III SP oraz III gimnazjum. Po montażu słowno – muzycznym odbyły się „otrzęsiny” pierwszaków, którzy musieli wykazać się wiedzą na temat szkoły , zdolnościami kulinarnymi i sprawnościowymi. Na koniec członkowie Szkolnego Koła Teatralnego wystąpili z krótkim skeczem. Wszyscy zachowali dobry humor, by następnie w powadze godnej gimnazjalisty złożyć uroczyste ślubowanie.
Galeria fotograficzna

„Festiwalowa Jesień”

„Festiwalowa Jesień” to Konkurs piosenki organizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice od siedmiu lat. Tegoroczna edycja odbyła się we wtorek 29 października w Wiejskim Domu Kultury w Szymbarku. Wzięło w niej udział 37 wykonawców startujących w dwóch kategoriach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy II oraz III klasy gimnazjum : Sylwia Pic oraz Angelika Miarecka.

Zobacz galerię fotograficzną...Szkolny Rajd Pieszy

Kontynuując tradycje naszej szkoły, 9 października odbył się III rajd szkolny. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas wraz wychowawcami i opiekunami. W organizację włączyła się Rada Rodziców, przygotowując poczęstunek. Trasa została wyznaczona przez pana mgr Jerzego Znamirowskiego z uwzględnieniem wieku i możliwości dzieci. Celem wędrówki były Stróże, a miejscem biesiady Skansen Pszczelarstwa.

Zobacz galerię fotograficzną...


Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 15 października Zespół Szkół w Bystrej był miejscem gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Najpierw o godzinie 13.00. odprawiono uroczystą, koncelebrowaną mszę świętą , po której wszyscy udali się do budynku Domu Ludowego w Bystrej. Tam gospodarz imprezy, pan Ryszard Guzik powitał przybyłych gości: dyrektorów 9 gminnych szkół i przedszkoli, sołtysa wsi Bystra Stanisława Szymczyka, proboszczów z Bystrej ks. Stanisława Leśniaka i z Szymbarku ks. Stefana Tabora, przedstawicieli Rady Gminy Gorlice- na czele wice przewodniczącą Rady Agnieszką Kosiba – Szkiluk i pełnomocnikiem wójta ds. oświaty mgr Barbarą Wiatr, przedstawicieli związków zawodowych z ramienia ZNP Janiną Fugiel i „Solidarności” Małgorzata Hotloś, nauczycieli-emerytów, młodzież szkolną i pracowników obsługi. Po złożeniu życzeń wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wójt w towarzystwie pani Agnieszki Kosiby- Szkiluk, dokonał wręczenia wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom corocznych nagród wójta.

Czytaj więcej...

Po zakończenie ceremonii wręczenia nagród, głos zabrała gospodyni tegorocznych obchodów dyrektor Zespołu Szkół w Bystrej, mgr Ewa Magiera. Życząc nauczycielom wszystkiego co najlepsze, zaprosiła obecnych gości do oglądnięcia części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Bystrej pod kierunkiem nauczycieli: mgr Katarzyny Mikruty- Cetnarowskiej, mgr Małgorzaty Tarsy, mgr Małgorzaty Samsonowicz, mgr Arkadiusza Kapłona i mgr Grzegorza Fiegi. Humorystyczny program stanowiły scenki parodiujące życie szkolne i rodzinne oraz ciekawe aranżacje muzyczne. To wszystko razem doskonale podsumowało specyfikę zawodu nauczyciela oraz osobowość ich podopiecznych. Przepiękne wykonanie przez uczennice Wiolettę Szymczyk i Justynę Sikorę przeboju Anny Jantar „ Radość najpiękniejszych dni” zakończyło część oficjalną gminnych obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej w Bystrej.

Zobacz galerię fotograficzną...


Więcej aktualności rozwiń/zwiń

„Dzień Bezpiecznego Komputera”
W tym roku szkolnym po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Bezpiecznego Komputera”.

Akcja została przygotowana przez wolontariuszki pod opieką
pani mgr Anety Boryczko. Udział w niej wzięli uczniowie klas I-III SP oraz IV-VI gimnazjum. Podczas prezentacji uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego użytkowania komputera, oglądali edukacyjne bajeczki, odpowiadali na pytania oraz wysłuchali prelekcji na temat obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.

Zobacz galerię fotograficzną...„Dzień zdrowej kanapki”

24 września b.r. w ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” został zorganizowany w naszej szkole „Dzień zdrowej kanapki”. Wolontariuszki pod opieką koordynatora projektu, panią mgr Anetą Boryczko, przygotowały w szkolnej świetlicy pyszne zdrowe kanapki, które następnie sprzedawano, a pozyskane środki przeznaczono na cele charytatywne.

Zobacz galerię fotograficzną...Deutsch wagen Tour dotarł do Bystrej.
„Deutsch Wagen Tour” to projekt edukacyjny organizowany przez Instytut Goethego. Inicjatywa powyższa została nagrodzona certyfikatem „European Language Label” znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Instytut Goethego realizuje ten projekt we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federlanej Niemiec, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz z innymi partnerami.

12 września, przedstawiciele „Deutsch Wagen Tour dotarli do Zespołu Szkół w Bystrej (wcześniej podobne spotkania odbyły się Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej). Zorganizowano 90 minutowe warsztaty językowe, osobno dla klas IV i VI SP. Zaprezentowane zostały różnorodne metody uczenia języka oraz wiedzy o Niemczech. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. Dodatkowo nauczyciele otrzymali na potrzeby szkół pomoce dydaktyczne i scenariusze zajęć. Przedstawicielki Instytutu Goethego przygotowały także prelekcję dla rodziców zatytułowaną „ Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?” . Podsumowując, powtarzamy: młodzi ludzie myślący o dobrym starcie w dorosłość, powinni mieć na uwadze, że znajomość dwóch języków obcych jest aktualnie wymogiem niezbędnym.

Zobacz galerię fotograficzną...Dzien Chłopaka 2013
Klasa I gimnazjum uczciła Dzień Chłopaka udając się na ognisko klasowe, po którym odbył się mecz piłki nożnej.„Kwiatonowice i Gorlice, to najlepsi na świecie kibice”
W dniu 8 września uczniowie naszej szkoły w składzie: Przemysław Bawołek, Michał Dykij, Karolina Szura, Marcin Szymczyk, Adrian Szymczyk, Angelika Miarecka, Klaudia Wszołek, Magdalena Janas, Justyna Janik, Dominika Moroń, Karolina Kudławiec, Anita Szymczyk, Sylwia Pic, Katarzyna Gubała, Patrycja Olech, Michał Żydło, Weronika Przybyło, Patryk Środulski, Krzysztof Wróbel, Paulina Zych i Kinga Piechowicz, wraz z opiekunami mgr Hanną Wojdyłą i mgr Anetą Boryczko wzięli udział w IV Festiwalu Biegowym w Krynicy Zdroju.

Przedstawiciele naszej szkoły, podobnie, jak młodzież z Kwiatonowic, nie brali jednak udziału w maratonie , lecz pracowali przy obsłudze punktu odświeżania w Muszynie. Oprócz tego dzielnie kibicowali zawodnikom skandując hasło: „ Kwiatonowice i Gorlice, to najlepsi na świecie kibice”. Po zakończonym biegu udali się do Krynicy na finał imprezy.

Zobacz galerię fotograficzną...KONIEC WAKACJI ;-(
2 września uczniowie Zespołu Szkół w Bystrej przywitali wraz z nauczycielami i rodzicami nowy rok szkolny 2013/2014. Najpierw dyrektor mgr Ewa Magiera powitała całą społeczność szkolną.

Szczególne słowa skierowane zostały do uczniów klasy I SP i innych nowoprzybyłych osób, które zasilili szeregi naszej szkoły. Po prezentacji wychowawców w poszczególnych oddziałach klasowych, pani dyrektor oddała głos uczniom klasy III, IV i VI SP, którzy pod opieką pani mgr Aliny Chwastowicz przygotowali krótki występ artystyczny. Po refleksyjnym wspomnieniu wakacji słowem i muzyką, uczniowie wraz wychowawcami udali się do swoich klas.

Zobacz galerię fotograficzną...


strzałka do góry